ឧណ្ហ-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧណ្ហ) ។ ឧណ្ហ៍ ឧណ្ហា-- ឧណ្ហោ--