ឧតុភូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

meteor, météore បាតុភូតទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងបរិយាកាស។