ឧត្រាសៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧត្តាស) ។ ឧត្រាស--