ឧទរិយៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុទៈរិយៈ បា. ( ន. ) (ឧទរិយ) អាហារ​ថ្មី ។ រ. ស. ព្រះ​ឧទរិយៈ ឬ ព្រះ​ឧទរិយំ ។ ឧទរិយ​សមុដ្ឋាន រោគ​ដែល​កើត​បណ្ដាល​ពី​អាហារ​ថ្មី (មាន​អាហារ​មិន​រលាយ​ជាដើម) ។ ឧទរិយំ