ឧទាហរណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុទា-ហ សំ. បា. ( ន. ) (ឧទាហរណ; < ឧត៑ > ឧទ៑ “ខ្ពស់; ឡើង” + អាហរណ “ការ​នាំ​ ”; < ឧ + ទ- អាគម + អាហរណ) ការ​លើក​ឡើង​ឲ្យ​ឃើញ, ការ​នាំ​មក​ពន្យល់​ឬ​ចង្អុល​ឲ្យ​ឃើញ; ព័ស្តុតាង, បែប​យ៉ាង, តួយ៉ាង; គ្រឿង​អាង, សំអាង : ពាក្យ​មាន​ឧទាហរណ៍; នាំ​ឧទាហរណ៍​មក​សម្តែង​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់; ដូច​មាន​ឧទាហរណ៍​ថា ... ។ ឧទាហរណ៍​បរិយាយ បរិយាយ​ដោយ​មាន​ឧទាហរណ៍​ផង ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ​សរសេរ​ជា ឧទាហរណ (អ៊ុទាហៈរៈណៈ), ដូច​ជា ឧទាហរណ​កថា កថា​មាន​ឧទាហរណ៍​ជា​អាង​ឬ​កថា​ជា​ឧទាហរណ៍ ។ ឧទាហរណ៍​គំរូ ឧទាហរណ៍​ជា​បែប​យ៉ាង​ជាក់​ស្តែង​ចង្អុល​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់​ក្រឡែត (បារ. exemple typique) ។ ឧទាហរណ​និទស្សន៍ (--និទស់) ការ​ចង្អុល​ឧទាហរណ៍​ឲ្យ​ឃើញ, ការ​ទាញ​យក​បែប​យ៉ាង​មក​ជា​អាង ។ ឧទាហរណ​និទាន ឬ --វត្ថុ និទាន​ឬ​រឿង​ជា​តួយ៉ាង ។ល។ការចែករលេចកបន្ត។ប៑ុនថន