ឧទេន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុ-ទេន មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហត្ថិលិង្គ ។