ឧនារូបត្ថម្ភ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Sous alimentation/sous-mutrition): ភាព​ទទួល​អាហារ​មិន​គ្រប់គ្រាន់ (របប​ប៉ុល ពត) ។