ឧបក្រឹត្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈក្រិត មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧបកិច្ច ។