ឧបឃាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ការ​បៀតបៀន​គេ​ដោយ​កាយ; ការ​ប្រហារ​ជីវិត​គេ : ធ្វើ​ឧបឃាត ។