ឧបចារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈចា សំ. បា. ( ន. ) (ឧបចារ) ការ​ចូល​ជិត; ទី​ជិត; ព្រំ; ខេត្ត : ឧបចារ​ស្រុក ព្រំ​ស្រុក (គាមូបចារ) ។ ឧបចារ​វត្ត ព្រំ​វត្ត (អារាមូបចារ) : ឧបចារ​វត្ត​ត្រឹម​របង​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ ។ ឧបចារ​កិរិយា ឬ--ក្រិយា ឫកពា​ឬ​សណ្ដាប់ធ្នាប់​គួរ​សម, ត្រឹមត្រូវ ។ ឧបចារ​បទ ពាក្យ​គួរ​សម, សម្ដី​មាន​ច្បាប់ ។ ឧបចារ​សមាធិ សមាធិ​ដែល​ជិត​ដល់​អប្បនា (ព. ពុ.) ។ល។ --ចារៈ