ឧបច្ឆេទក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ច-ឆេ-ទៈ កៈ សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​ផ្តាច់​បង់, អ្នក​ផ្តាច់ផ្តិល; អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ដាច់​ស្រឡះ ។ ឧបច្ឆេទក​កម្ម (ព. ពុ.) អកុសល​កម្ម​ពី​ព្រេង​នាយ​ដែល​អន្ទោល​ជាប់​តាម​មក​ចេញ​មុខ​ឲ្យ​ផល​ផ្តាច់​ជីវិត ។ ព. កា. ថា : រី​ឧបច្ឆេទក​កម្ម រង់​ចាំ​ផ្តល់​ផល​ផ្តាច់​ជីវិត គឺ​ទោស​បាណាតិបាត​ពិត ដែល​ញ៉ាំង​ជីវិត​គេ​ឲ្យ​ខ្លី ។ បាណាតិបាត​កម្ម​កាច អាច​ផ្តាច់​ជីវិត​កូន​ក្មេង​ខ្ចី មិន​ឲ្យ​រស់​យូរ​តើ​ព្រោះ​អ្វី ? ព្រោះ​ថ្វី​ដៃ​ខ្លួន​ក្នុង​បុព្វេ ។ វេវ. ឧបឃាតក​កម្ម ។ ព. ផ្ទ. ឧបត្ថម្ភក​កម្ម ។ ឧបច្ឆេទ​មរណៈ សេចក្ដី​ស្លាប់​មុន​កំណត់​អាយុ​គឺ ស្លាប់​ដោយ​ឧបច្ឆេទក​កម្ម​មក​ផ្តាច់​អាយុ (ព. ពុ.។ ម. ព. ឧបឃាតក​កម្ម ផង) ។