ឧបច្ឆេទក-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧបច្ឆេទក) ។