ឧបជីវិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឧបជីវិន) ។ ឧបជីវី