ឧបត្ថម្ភក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ត-ថ័ម-ភក់ ន. ( បា.; សំ. ) (ឧបត្ថម្ភក; ឧបស្តម្ភក) អ្នក​ទំនុកបម្រុង; អ្នក​ទល់​ទ្រ, អ្នក​គាំទ្រ; អ្នក​ដែល​ជា​ទី​ពឹង​ផ្អែក​ឬ​ជា​ទី​ពំនាក់ : ខ្ញុំ​មាន​បង​ប្រុស​ជា​ឧបត្ថម្ភក (បើ​ស្ត្រី​ជា ឧបត្ថម្ភិកា) ។ ឧបត្ថម្ភក​កម្ម (--ភៈកៈ--) កុសល​កម្ម​ពី​ព្រេង​នាយ​ដែល​ចេញ​មុខ​ទំនុកបម្រុង​ឲ្យ​បាន​សេចក្ដី​សុខ-ចម្រើន ។ ព. កា. ថា : រី​ឧបត្ថម្ភក​កម្ម ជួយ​គាំទ្រ​សត្វ​ឲ្យ​បាន​សុខ ទំនុក​បម្រុង​ឲ្យ​រីក​មុខ និរទុក្ខ​និរភ័យ​ជា​និរន្តរ៍ ។ កម្ម​នេះ​ជា​តួ​បុណ្យ​កុសល រែង​ផ្តល់​ផល​ល្អ​មិន​អាប់​អន់ មាន​ភាព​ជា​កម្ម​ដ៏​សោភ័ណ ផ្តល់​សុខ​គ្រប់​គ្រាន់​ឲ្យ​សប្បាយ ។ មិន​ត្រឹម​តែ​ផ្តល់​សុខ​ឲ្យ​កូន អាច​ជូន​ក្តី​សុខ​ឲ្យ​ដល់​ម្ដាយ អាពុក​និង​ញាតិ​ផង​ទាំងឡាយ ឲ្យ​បាន​សប្បាយ​ដោយសារ​ផង ។ ព. ផ្ទ. ឧបឃាតក​កម្ម, ឧបបីឡក​កម្ម ។ (ព. ពុ.) ។ ឧបត្ថម្ភក​ជន ឬ --បុគ្គល (--ភៈកៈ--) ជន​ឬ​បុគ្គល​អ្នក​ទំនុកបម្រុង ។ សាសនូបត្ថម្ភក អ្នក​ទំនុកបម្រុង​សាសនា ។ល។ --កៈ