ឧបត្ថម្ភធន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (សេដ្ឋកិច្ច) ធនធានដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឱ្យស្ថាប័ន ក្រុម ឬ បុគ្គល ជាទូទៅក្នុងរូបភាពជាហិរញ្ញប្បទាននិង/ឬការអនុគ្រោះពន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងសុខុមាលភាពសង្គម ឬ ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។ ឧ. រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនតាមរយៈការលើកលែងពន្ធនាំចូលជីកសិកម្ម ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកកសិករ។