ឧបមាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈម៉ាន៉ៈ ឬ --ម៉ាន សំ. បា. ( ន. ) ឧបមា (ព. កា.) ។ ឧបមាន​កថា ពាក្យ​ប្រៀប ។ ឧបមានត្ថ​និបាត និបាត​សព្ទ​ប្រាប់​សេចក្ដី​ឧបមា (ឧបមា​វាចកៈ) ។ ឧបមាន​បទ បទ​ប្រៀប; ពាក្យ​ឧបមា ។ ឧបមានុបមេយ្យ ឧបមាន​និង​ឧបមេយ្យ ។ (ពាក្យ ឧបមា និង ឧបមាន ទាំង​ពីរ​នេះ​ជា​វេវចនៈ​ប្រើ​ជា​ជំនួស​គ្នា​បាន ប៉ុន្តែ ឧបមាន ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ, ទាំង​ពាក្យ ឧបមា​ឧបមេយ្យ និង ឧបមានុបមេយ្យ ក៏​ជា​វេវចនៈ​នឹង​គ្នា​ដែរ) ។