ឧបមានរូបារម្មណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រូបារម្មណ៍ក្នុងអត្ថបទកំណាព្យ អត្ថបទពាក្យរាយ ដែលកើតឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ ឃ្លាប្រយោគ ដែលរំលេចឱ្យឃើញការប្រៀបធៀបពាក្យ ដូច ដូចជាហាក់ដូចជា ធៀបនឹងប្រៀបបាននឹងរូហាន... ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើង។ ឧ.រឿងទុំទាវ "[...] ទុំថាខ្លួនបងដូចរាជសីហ៍ ខ្លួននាងទាវស្រីដូចគុហា១៤[...]។"