ឧបយម​មង្គល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈយៈមៈមង់-គល់ សំ. បា. ( ន. ) (ឧបយម ឬ សំ. ឧបយាម + មង្គល) វិវាហ​មង្គល, មង្គល​ការ​គូ​បុរស​ស្ត្រី : ធ្វើ​ឧបយម​មង្គល (ហៅ ឧបយាម​មង្គល ក៏​បាន; ព. ទេ. ឬ​ពាក្យ​តែង​សេចក្ដី​រាយ ដើម្បី​ឲ្យ​សម្បូរ​ពាក្យ​ប្រើ)។