ឧបលក្ខិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈល័ក-ខិត បា.; សំ. ( គុ. ) (ឧបលក្សិត) ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​ស្រេច​ហើយ, ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​ទៀងទាត់​ហើយ; ដែល​បាន​សន្មត​គត់ដារ​ស្រេច​ហើយ : ពាក្យ​ឧបលក្ខិត, ដំណើរ​ឧបលក្ខិត ។ ឧបាយ​កល​ឧបលក្ខិត (--កល់អ៊ុ បល់-ល័ក-ខិត ឬ --អ៊ុបុល-ល័ក-ខិត) ឧបាយ​កល​ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​រួច​ស្រេច​ហើយ (ច្រើន​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “ឧបាយ​កល​ក្រឡិច​ក្រលៀត” : ប្រើ​ឧបាយ​កល​ឧបលក្ខិត​យ៉ាង​ល្អិត ទាល់​តែ​កើត​ការ​ដូច​បំណង) ។ ឧបលក្ខិត​កាល ឬ--សម័យ (អ៊ុប៉ៈ-ល័ក-ខិត:--) កាល​ឬ​សម័យ, វេលា ដែល​បាន​កំណត់​ទៀងទាត់​ហើយ ឬ​ដែល​បាន​សន្មត​គត់ដារ​ស្រេច​ហើយ : បុណ្យ​វិសាខ​បូជា​នៅ​ថ្ងៃ ១៥ កើត​ខែ ពិសាខ​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ឈ្មោះ​ថា​ជា​ឧបលក្ខិត​កាល ឬ ឧបលក្ខិត​សម័យ ។ ឧបលក្ខិត​ហេតុ ឬ--ការណ៍ (អ៊ុប៉ៈល័ក-ខិតៈ--) ហេតុ, ការណ៍, ដំណើរ, រឿង​ដែល​បាន​កំណត់​ស្រេច​ហើយ ។ល។