ឧបលិង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈលិង សំ. ( ន. ) ផ្នូល​អាក្រក់, ផ្នូល​គ្រោះ​កាច​ឬ​ចង្រៃ គឺ​ផ្នូល​ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​ឃើញ​មុន​ថា​នឹង​មាន​គ្រោះ​កាច​ឬ​នឹង​មាន​ចង្រៃ​ចូល​មក​ឲ្យ​ទោស : មាន​ឧបលិង្គ​ឲ្យ​ឃើញ​ជា​មុន ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អ៊ុប៉ៈលិង-គៈ, ដូច​ជា ឧបលិង្គ​ការណ៍ ហេតុ​នៃ​ផ្នូល​អាក្រក់ ។ ឧបលិង្គ​លក្ខណៈ លក្ខណៈ​នៃ​ឧបលិង្គ ។ ឧបលិង្គ​សមុដ្ឋាន សមុដ្ឋាន​នៃ​ឧបលិង្គ ។ល។ ប្រើ​ជា ព. កា. ថា : ឧបលិង្គ​សមុដ្ឋាន ចេញ​ឲ្យ​ឃើញ​បាន​ថា​ពុំ​ស្រួល នាំ​ឲ្យ​វរ​ចិត្ត​ឆ្អិត​ក្ដៅ​ក្តួល រំជួល​ជូរ​មុខ​ជា​ទុក្ខ​ក្រៃ ។ គិត​ជួយ​រំដោះ​គ្រោះ​ឲ្យ​ផង ដើម្បី​ឲ្យ​ឆ្លង​ផុត​ចង្រៃ បើ​រង់​បង្អង់​ឲ្យ​យូរ​ថ្ងៃ ក្រែង​លោ​ចង្រៃ​រួប​រឹត​បាន ។