ឧបសម្ព័ន្ធ:វិបរិណាម "a"

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទំព័រគំរូ:Variations of letters

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ
A

វិគីភីឌា

The letter “a” is subject to a wide range of variations through the addition of diacritics, ligatures, capitalization, punctuation, use as a suffix or prefix, and use in different scripts. These include:

Capitalization, punctuation, prefix and suffix[កែប្រែ]

Diacritics[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:top5

 • À - majuscule, with grave
 • à - minuscule, with grave
 • Ȁ - majuscule, with double grave
 • ȁ - minuscule, with double grave
 • Á - majuscule, with acute
 • á - minuscule, with acute
 • Â - majuscule, with circumflex
 • â - minuscule, with circumflex
 • - majuscule, with circumflex and acute
 • - minuscule, with circumflex and acute

ទំព័រគំរូ:mid5

 • - majuscule, with circumflex and grave
 • - minuscule, with circumflex and grave
 • - majuscule, with circumflex and hook above
 • - minuscule, with circumflex and hook above
 • Ā - majuscule, with macron
 • ā - minuscule, with macron
 • Ã - majuscule, with tilde
 • ã - minuscule, with tilde
 • Ä - majuscule, with diaeresis
 • ä - minuscule, with diaeresis

ទំព័រគំរូ:mid5

 • Ǟ - majuscule, with diaeresis and macron
 • ǟ - minuscule, with diaeresis and macron
 • Å - majuscule, with ring above
 • å - minuscule, with ring above
 • Ǻ - majuscule, with ring above and acute
 • ǻ - minuscule, with ring above and acute
 • Ǻ - majuscule, with ring above and macron
 • ǻ - minuscule, with ring above and macron
 • Ă - majuscule, with breve
 • ă - minuscule, with breve
 • - minuscule, with breve and dot below
 • - minuscule, with breve and dot below

ទំព័រគំរូ:mid5

 • Ȃ - majuscule, with inverted breve
 • ȃ - minuscule, with inverted breve
 • Ą - majuscule, with ogonek
 • ą - minuscule, with ogonek
 • Ǎ - majuscule, with caron
 • ǎ - minuscule, with caron
 • Ȧ - majuscule, with dot above
 • ȧ - minuscule, with dot above
 • Ǡ - majuscule, with dot above and macron
 • ǡ - minuscule, with dot above and macron

ទំព័រគំរូ:mid5

 • - majuscule, with ring below
 • - minuscule, with ring below
 • - majuscule, with dot below
 • - minuscule, with dot below
 • - majuscule, with hook above
 • - minuscule, with hook above
 • - minuscule, with right half ring

|}

Diacritics with punctuation[កែប្រែ]

Vietnamese diacritics[កែប្រែ]

Ligatures[កែប្រែ]

Other encodings[កែប្រែ]

ការតំណាងផ្សេងៗដ៏ទៃទៀតនៃ A:

Other scripts[កែប្រែ]

Arabic[កែប្រែ]

Armenian[កែប្រែ]

Braille[កែប្រែ]

Cherokee[កែប្រែ]

Coptic[កែប្រែ]

Cyrillic[កែប្រែ]

 • А - majuscule
 • а - minuscule

Ligatures[កែប្រែ]

 • Ӕ - majuscule ligature A Ie
 • ӕ - minuscule ligature A Ie

Greek[កែប្រែ]


Ancient Greek[កែប្រែ]

Georgian[កែប្រែ]

Hebrew[កែប្រែ]

Hindi[កែប្រែ]

Japanese[កែប្រែ]

Korean[កែប្រែ]

Morse code[កែប្រែ]

Ogham[កែប្រែ]

Phoenician[កែប្រែ]

Russian[កែប្រែ]

Glagolitic[កែប្រែ]

Other[កែប្រែ]

Numerical combinations[កែប្រែ]

IPA[កែប្រែ]