ឧបាទិន្នក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ាទិន-នៈ កៈ បា. ( គុ. ) (ឧបាទិន្នក) ដែល​មាន​វិញ្ញាណ​ចូល​អាស្រ័យ​នៅ ។ ន. សង្ខារ​ឬ​អ្វី​ៗ​ដែល​មាន​វិញ្ញាណ : សត្វ​លោក​ទាំងអស់​ជា​ឧបាទិន្នកៈ (ហៅ​ឧបាទិន្នក​ជាតិ, --រូប ឬ--សង្ខារ ក៏​បាន) ។ ព. ផ្ទ. អនុបាទិន្នក។ --កៈ