ឧបាយាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ាយ៉ាស សំ. បា. ( ន. ) សេចក្ដី​ចង្អៀត​ចិត្ត, សេចក្ដី​តឹង​ចិត្ត​ខ្លាំង, សេចក្ដី​តានតឹង​ចិត្ត : មាន​ឧបាយាស (ហៅ ឧបាយាស​ធម៌ ឬ ឧបាយាស​ភាព ក៏​បាន, អ. ថ. --យ៉ាសៈ--) ។ ព. កា. ថា : ឧបាយាស​កើត​ពី​ជរា-មរណៈ​ដែល​ជា​ធម៌​រួប​រឹត សម្ពុទ្ធ​សាស្តា​ទ្រង់​ពិនិត្យ ឃើញ​ពិត​ឥត​ល្អៀង​ឃ្លៀងឃ្លាត​ឡើយ ។