ឧបោសថាគារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ោសៈថាគា បា. ( ន. ) (< ឧបោសថ + អគារ) រោង​ឧបោសថ៍ គឺ​អគារ​ដែល​មាន​ពុទ្ធ​សីមា សម្រាប់​ភិក្ខុ​សង្ឃ​ប្រជុំ​គ្នា​ធ្វើ​សង្ឃកម្ម​មាន​ឧបោសថ​កម្ម​និង​បវារណា​កម្ម​ជាដើម-សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្មែរ​ហៅ ឧបោសថាគារ ថា វិហារ តាម​ទម្លាប់​ហៅ​ត​ៗ​គ្នា​មក, វិហារ នេះ​កាល​បើ​មាន ពទ្ធសីមា ហើយ​លុះ​តែ​សង្ឃ​បាន​ឲ្យ​សូត្រ​បាលី​ញត្តិ​ទុតិយ​កម្ម​វាចា​មួយ​ចប់​សន្មត​តាម​ពុទ្ធានុញ្ញាត​រួច​ហើយ ទើប​ឡើង​ជា ឧបោសថាគារ ពេញ​លក្ខណៈ​បាន ។ ក្នុង​អាវាស​មួយ​ត្រូវ​សន្មត ឧបោសថាគារ ឲ្យ​មាន​តែ​មួយ បើ​មាន​ពីរ​ត្រូវ​សូត្រ​ដក​ឈ្មោះ ឧបោសថាគារ មួយ​ចេញ (ព. វិ. ពុ. ក្នុង​ឧបោសថក្ខន្ធកៈ) ។ ឧបោសថាគារ​វត្ត (--រៈវ័ត) កិច្ច​វត្ត​ដែល​ត្រូវ​ថែទាំ​រោង​ឧបោសថ (មាន​ការ​បោស​សម្អាត​ជាដើម, ការ​ថែ​វិហារ) ។ល។