ឧម្មត្តកោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុម-មុ័ត-តៈ កោ ( គុ. ) (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧម្មត្តក ឬ --កៈ) ។ ព. កា. ថា : ប្រុស​ឧម្មត្តកោ​ឈរ​នៅ​ធ្មឹង រំពឹង​ពី​អ្វី​ពុំ​ស្ដី​ថា ស្រាប់​តែ​មាន​ស្រី​ឧម្មត្តិកា ស្ទុះ​ឆ្លា​មក​វាយ​ប្រុស​នោះ​ដួល ។ ឧម្មត្តិកា