ឧយ្យោធិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុយ-យោធិ កៈ ឬ --ធិក បា. ( ន. ) ទី​ដែល​គេ​កំពុង​ច្បាំង​គ្នា, សមរភូមិ, រណដ្ឋាន, រណ​ភូមិ, យុទ្ធដ្ឋាន : មាន​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ​ហាម​មិន​ឲ្យ​ភិក្ខុ​ទៅ​កាន់​ឧយ្យោធិក​ជា​រណដ្ឋាន​ឡើយ; ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ​នេះ​ជា​សាធារណៈ​ដល់​សហ​ធម្មិក​ឯ​ទៀត​ផង​ដែរ (ព. វិ. ពុ.) ។