ឧល្លង្ឃន-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឧល្លង្ឃនៈ) ។