ឧស្សាហនិស្សារណកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(Industrial extraction, extraction industrielle): ដំណើរការ​ដក​រូបធាតុ​ចេញ​ពី​វត្ថុ​អ្វី​មួយ​ជា​លក្ខណៈ​ឧស្សាហកម្ម ។ ឧ. ខេត្ត​កោះកុង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ មាន​ឧស្សាហនិស្សារណកម្ម​ស្ករ​ស​ពី​ដើម​អំពៅ ។