ឩសវ័ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ូសៈវាត់ បា. ( គុ. ឬ ន. ) (ឩឞវត៑; ឩសវន្តុ) ដែល​មាន​ដី​ប្រៃ; ប្រទេស, ទី, តំបន់ ដែល​មាន​ដី​ប្រៃ ។ ឩសវន្ត