ឪជំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អូវ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ ឡើង​តោង​ដើម​ឈើ​រស់ មាន​ឫស​ចាប់​លើ​សំបក​ឈើ​នោះ (ដូច​ឫស​ម្លូ), ផ្លែ​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ-ញ​ស្រុក : វល្លិ​ឪជំ (អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ ហៅ ឪជុំ) ។