ឪជ្រឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អូវ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ សំបក​ក្រាស់​ស្វិត​មាន​សរសៃ (ខ្មែរ​សម័យ​ពី​ដើម ច្រើន​ប្រើ​ធ្វើ​ក្រដាស​ក្រាស់​ៗ) : ដើម​ឪជ្រឹង, ក្រដាស​ឪជ្រឹង ។