ឪម៉ៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​សារិកា​មួយ​ប្រភេទ មាត្រ​និង​សម្បុរ​ស្រដៀង​នឹង​ប្រចៀច ចំពុះ​លឿង​ខាង​ចុង ត្រចៀក​សម្បុរ​លឿង : សារិកា​ឪម៉ៃ (ម. ព. សារិកា ទៀត​ផង) ។