ឫក្សពារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹក-ពា សំ. ស. ( ន. ) (ឫក្ស + វារ “ថ្ងៃ”, វ > ព) ថ្ងៃ​មាន​ឫក្ស : ចេញ​ត្រូវ​ឫក្សពារ​ពេល​បវរ កើត​លាភ​កុះករ​ច្រើន​ពេកពន់ ដែល​ក្បួន​ហោរា ឲ្យ​គូរគន់ តាម​បែប​ពួក​ជន​ជឿ​ក្បួន​ហោរ ។ ខ្លះ​ធ្លាប់​ជឿ​ទៅ​ត្រូវ​ខ្លះ​ដែរ ពិបាក​បំបែរ​ចិត្ត​ថា​ភរ ជួន​កាល​ភ្លេច​គិត​គំនិត​វរ ទោះ​ភរ​មិន​ភរ​ដឹង​ពុំ​ដល់ ។ (គួរ​ប្រយ័ត្ន កុំ​ច្រឡំ​ពាក្យ ឫកពា និង ឫក្សពារ នេះ​ព្រោះ​មាន​អត្ថន័យ​ផ្សេង​ទីទៃ​ពី​គ្នា) ។