ឫគ្វេទ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹក-វេទៈ ឬ--វេត សំ.;បា. ( ន. ) (< ឫច៑ “សេចក្ដី​សរសើរ” + វេទ, ច៑ > គ៑ = ឫគ៑វេទ> ឫគ្វេទ; ឥរុ + វេទ) ឈ្មោះ​គម្ពីរ​វេទ​ទី ១ ក្នុង​វេទ​ទាំង ៣ ឬ​ទាំង ៤ របស់ ពួក​ព្រាហ្មណិក ជា​គម្ពីរ​សម្តែង​សេចក្ដី​សរសើរ​ពួក​ទេវតា ... (ម. ព. វេទ ផង) ។