ឫទ្ធានុភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (ឫទ្ធិ + អានុភាវ) អានុភាព​នៃ​ឫទ្ធិ (ប្រើ​ជា ឥទ្ធានុភាព ក៏​បាន, < ឥទ្ធិ + អានុភាវ) ។