ឫទ្ធីសែនជ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់សាមគ្គី