ឫស្ដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹស-ស្ដី, ជើង ដ សំ. ( ន. ) (ឫឞ្តិ) ដាវ; ក្រប៊ី; លំពែង (ព. កា.) ។