ឫស្សីក្រោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឃុំនៃស្រុកមង្គលបុរី។ ភូមិនៃឃុំឫស្សីក្រោក