ឫស្សីជុក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរកា
  2. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយចក្រី