ឫស្សីជុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរកា
  2. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយចក្រី