ឫស្សីជុកទី២

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស៊ាងឃ្វាង