ឫស្សីជះ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំត្បែង