ឫស្សីដង្គួច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជលសា