ឫស្សីដុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំប្រភ្នំ