ឫស្សីដួច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសាលាវិស័យ