ឫស្សីព្រះ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឆ្នាល់មាន់