ឫស្សីលៀប

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសំយ៉ោង