ឫស្សីស្បាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃឃ្នេស