ឫស្សី១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមោង
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ