ឫស​ដូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (រិតស៊ីដ្វង អ. ថ. រិតស៊ីដួង) ឈ្មោះ​រោគ​ពួក​មួយ មាន​ច្រើន​ប្រភេទ : ឫស​ដូង​ច្រមុះ, ឫស​ដូង​វិល, ឫស​ដូង​រំហោក... កើត​នៅ​ច្រមុះ, នៅ​ភ្នែក... បណ្ដាល​ឲ្យ​តឹង​ច្រមុះ, ស្ងួត​ក, ខះ​កន្លើត, ស្រវាំង​ភ្នែក, វិល​មុខ, ជាំ​មុខ... ។ កើត​នៅ​វច្ចមគ្គ ហៅ ឫស​ដូង​បាត ។