ឮជា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. បុ. ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​ល្បី​ល្បាញ; ជាញជ័យ, អង់អាច, ហៅ​ហាន ។ ច្រើន​ប្រើ​តែ​ក្នុង​កាព្យ, ដូច​ជា សេនា​អង់អាច មាន​ឫទ្ធិ​អំណាច អាច​ហាន​ឮ​ជា​ អស់​ពួក​សត្រូវ ទួទាំង​ទិសា សឹង​ខ្លាច​ចេស្តា តេជះ​ជាញជ័យ ។ សរសេរ​ជា លឺជា ក៏​បាន ។